Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Telefony:  
Mobile - +48 697 914 174
Dyżurka pielęgniarek – 75 731 62 25 wew. 124
Kierownik Zakładu – 75 731 62 25 wew. 126

 

Kierowanie świadczeniobiorców do tutejszego Zakładu odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych.

 

Zasady przyjęcia chorego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) w Nowogrodźcu – wymagana dokumentacja:
1. Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Nowogrodźcu przyjmuje się pacjenta w oparciu o złożoną dokumentację na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Kierownik zakładu opiekuńczego udziela informacji o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu opiekuńczego.
W celu wydania w/w decyzji należy złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o wydanie skierowania osoby do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Nowogrodźcu (może wystąpić osoba ubiegająca się, o przyjęcie do zakładu, lub jej przedstawiciel ustawowy, lub inna osoba za zgodą tej osoby, lub zakład opieki zdrowotnej,

b) do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego (gdy pacjent przebywa w oddziale), lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzającego, że w/w osoba wymaga całodobowej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji i w chwili badania nie wymaga hospitalizacji,

c) wywiad pielęgniarski – pielęgniarki środowiskowej, lub pielęgniarki opieki długoterminowej , lub pielęgniarki szpitala, w którym chory przebywa, oraz ocena stanu sprawności fizycznej chorego wg skali Barthel,

d) skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego,

e) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego:
– oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność decyzji organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty wraz z odcinkiem świadczenia z ostatniego miesiąca, poprzedzającego przybycie chorego do zakładu,
– oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność decyzji organu pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego,
– kserokopia innych dokumentów stwierdzających dochód chorego oraz zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu i / lub jej przedstawiciela ustawowego, na potrącanie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Nowogrodźcu ,

f) kserokopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego oraz wyników badań,

g) skala Glasgow- wypełniana w przypadku zaburzeń świadomości,

h) inne wyniki badań na prośbę lekarza opiniującego.

3. W dniu przyjęcia chorego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego chory winien dostarczyć:
– dowód osobisty,
– legitymację rencisty/emeryta i inne które chory posiada jak: honorowego dawcy krwi, kombatanta,
– legitymację ubezpieczeniową (dotyczy chorego zatrudnionego w zakładzie pracy)
– stale przyjmowane leki w dawce wystarczającej na pierwsze dni pobytu. Zakład zapewnia pacjentom leki, ale w dniu przyjęcia może nie dysponować wszystkimi farmaceutykami używanymi przez pacjenta.

 

Pacjent w dniu przyjęcia do ZOL-u podlega ponownej weryfikacji stanu zdrowia, którą przeprowadza lekarz Zakładu, oraz pielęgniarka koordynująca określając skalę Barthel.

Zasady pobytu w ZOL-u:

Pobyt w zakładzie ma charakter okresowy lub stały. Pobyt stały dotyczy chorych ze szczególnymi wskazaniami zdrowotnymi – np. chory po reanimacji, który nie odzyskał przytomności/ stan apaliczny. Podstawowym kryterium przyjęcia chorego do Zakładu są potrzeby zdrowotne w oparciu o skalę Barthel.
Do Zakładu Opiekuńczo- leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.